Google Ads 将结合智能和标准展示广告系列

从本月开始,Google Ads 将标准展示广告系列和智能展示广告系列合并为一个选项。此外,Google Ads 还将针对展示广告系列引入优化定位。