Google Analytics 4(GA 4) VS Universal Analytics(UA)

Google Analytics 4 比 Universal Analytics 更好,但是大多数人还不这么认为,但一些广告商似乎非常喜欢 Google Analytics 4,因为它确实给用户带来了便利。如果您绞尽脑汁想知道他们到底是如何得出这个结论的,下面我们整理了一些反馈。

Google Analytics 4(GA 4) VS Universal Analytics(UA) Read More »